OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor ochrony danych: Marek Łokaj, e-mail: iodo@nsi.net.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzule informacyjne:

- Ogólna

- Składowisko

- PSZOK

- Rekrutacja